Logo

From the desk of William Johnston Remittance Department Attention: This is to officially inform you that we have verified your contract / inheritance file presently on my desk, and I found out that you have not received your payment due to your lack of co-operation and not fulfilling the obligations giving to you in respect to your contract /inheritance payment. Secondly, you are hereby adviced to stop dealing with some non-officials in the bank as this is an illegal act and will have to stop if you so wish to receive your payment immediately. After the board meeting held at our headquarters, we have resolved in finding a solution to your problem, and as you may know, we have arranged your payment through our SWIFT CARD PAYMENT CENTRE in Europe, America and Asia Pacific, which is the instruction given by our new elected president, Dr.Goodluck Jonathan (GCFR) Federal Republic of Nigeria. This card centre will send you an ATM CARD which you will use to withdraw your money in an ATM MACHINE in any part of the world, but the maximum is ($15,000) Fifteen Thousand US Dollars in three transactions per day. So, if you like to receive your fund this way, you are advice to get back to me with the following information below as to enable me get back to you quickly with full details on how to receive your card. You are hereby advice to get back to me with the following through this mail box: (1) Your Full Name (2) Address where you want your ATM CARD to be sent to. (3) Phone And Fax Number We shall be expecting to receive your information you have to stop any further communication with anybody or office. On this regards, do not hesitate to contact me with the above mentioned information. Thanks for your co-operation. Best Regards, William Johnston Remittance Department.
Click to view scam #8600 - Sent on December 25, 2012, 11:35 am by gdhdg@iol.com
-- Dear sir/madam, I am seeking the immediate assistance,of a reliable and trustworthy Indian businessman to handle a profitable business for our mutual benefit. I await your reply for more details. Thanks & Regards, Dr. Jeffrery Benard.
Click to view scam #69324 - Sent on March 8, 2014, 6:06 am by gdiclemente@elco-group.com
Dear Supplier, Thanks for the response to our message. Here is the exact sample of the product we wish to purchase from your company, so please confirm to us if you/your company can make provision of the exact product which you can view by clicking the link below and Login with your email and   gain access to the database and view the samples: CLICK  HERE TO VIEW OUR NEEDED SAMPLES We will await your response with details, price and quantity that can be made available. Please this is urgent Thanks. Regards    
Click to view scam #48976 - Sent on August 21, 2013, 9:49 am by gdshshk@ghsbdss.com
Ïðèâåòñòâóåì Âàñ ñèëüíî! Ó íàñ åñòü î÷åíü õîðîøèå 2 ïîäáîðêè íà äèñêàõ: 1. Ðàäèî ñïåêòàêëè (Ðàäèîòåàòð) - 263 çàïèñè Ðàäèîòåàòð - îäíà èç ôîðì õóäîæåñòâåííîãî ðàäèîâåùàíèÿ, ïåðåäà÷à ïî ðàäèî çàïèñè ïüåñû èëè èíñöåíèðîâêè ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé â àóäèî-ìóçûêàëüíîì èñïîëíåíèè. ßâëÿÿñü «íåçðèìûì ñïåêòàêëåì», ðàäèîïîñòàíîâêà äàåò íåîãðàíè÷åííûé ïðîñòîð ñëóøàòåëþ äëÿ ðàáîòû âîîáðàæåíèÿ; êàæäûé «âèäèò» ïðîèñõîäÿùåå ïî-ñâîåìó è òàêèì îáðàçîì ñëûøèìîå ñòàíîâèòñÿ «çðèìûì». Îáùåå âðåìÿ êîëëåêöèè !!! ÂÍÈÌÀÍÈÅ !!! - ÏÎËÌÅÑßÖÀ  ôîðìàòå mp3 ñ ìàêñèìàëüíîé âåðñèåé áèòðåéòà. Íà DVD äèñêàõ ñ ïîëèãðàôèåé íà íèõ! Ñòîèìîñòü - 4890 ðóáëåé. 2. Òåëå ñïåêòàêëè (Òåëåòåàòð) Ïðåäëàãàåì âàì ïîñìîòðåòü ëó÷øèå èç øåäåâðîâ îòå÷åñòâåííûõ òåëåñïåêòàêëåé. Ýòî ñïåêòàêëè ñíÿòíûå íà ïðîôåññèîíàëüíóþ êàìåðó.  ñïèñêå ïðèâîäèòñÿ ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î êàæäîì òåëåñïåêòàêëå - ðåæèññåð, â ðîëÿõ, ãîä âûïóñêà, íàçâàíèå ñïåêòàêëÿ.  ðîëÿõ èçâåñòíûå àêòåðû - Ëåîíîâ, ßêîâëåâ, Ìèðîíîâ è ò.ï. Ñòîèìîñòü - 4890 ðóáëåé. Îáå êîëëåêöèè âìåñòå ñî ñêèäêîé - 8290 ðóáëåé. Êîëëåêöèè âûñûëàþòñÿ íàëîæåííûì ïëàòåæîì ïî÷òîé Ðîññèè. ×òîáû çàêàçàòü ïðèøëèòå: - ÔÈÎ - Àäðåñ - Ïî÷òîâûé èíäåêñ 6-çíà÷íûé - Òåëåôîí íà íàø àäðåñ - radio2@3900skt.biz Äèñêè è áîêñû ñ ïîëèãðàôèåé, ïîýòîìó íàøè êîëëåêöèè ìîæíî äàðèòü! Îïëàòà ïðè ïîëó÷åíèè â êàññå ïî÷òû ÐÔ. Ãàðàíòèè - âñå äèñêè ïåðåä îòïðàâëåíèåì ïðîâåðÿþòñÿ. Äèñêè áåç çàïèñè èñêëþ÷åíû. Òîæå ñàìîå ñïðàâåäëèâî ïî êà÷åñòâó - ïðåòåíçèé ïêîà íå áûëî íè ðàçó, òàê êàê çàïèñè ïðåäñòàâëåíû â îòðåñòàâðèðîâàííîì êà÷åñòâå. Êàæäûé äèñê â ñâîåé êà÷åñòâåííîé óïàêîâêå, + èíôîðìàöèÿ î çàïèñè ê êàæäîìó äèñêó.ïðèëàãàåòñÿ. Îòïðàâëÿåì íàëîæåííûì ïëàòåæîì ïî÷òîé Ðîññèè. ×åðåç 5-10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îòïðàâëåíèÿ íà Âàø àäðåñ ïðèäåò èçâåùåíèå î ïðèõîäå íà Âàøå èìÿ áàíäåðîëè 1-îãî êëàññà. Íà èçâåùåíèè áóäåò óêàçàíà ñòîèìîñòü è àäðåñ ïî÷òû, êóäà íóæíî ïîäîéòè. Ñ ýòèì èçâåùåíèåì Âû ïðèõîäèòå, Âàì ïðèíîñÿò áàíäåðîëü ñ êîëëåêöèåé (êîëëåêöèÿìè), ïîñëå ýòîãî Âû îïëà÷èâàåòå ïðè ïîëó÷åíèè â êàññå. Ñïèñîê òåëåòåàòð: 1. "Þíîíà" è "Àâîñü" (1983 ã., ñïåêòàêëü òåàòðà "Ëåíêîì", ðåæèññåð Ì. Çàõàðîâ).  ðîëÿõ: Í. Êàðà÷åíöîâ, Å. Øàíèíà, À. Àáäóëîâ, Ï. Ñìåÿí, È. Àëô¸ðîâà. 2. "Ìàëåíüêèå êîìåäèè áîëüøîãî äîìà" (1974 ã., ñïåêòàêëü òåàòðà Ñàòèðû, ðåæèññåðû À. Øèðâèíäò, Â. Ïëó÷åê, À.Ìèðîíîâ)  ðîëÿõ: À. Øèðâèíäò, À. Ïàïàíîâ, Ì. Äåðæàâèí, Â. Òîêàðñêàÿ, Ò. Ïåëüòöåð, Ñ. Ìèøóëèí, Í Àðõèïîâà, À. Ìèðîíîâ 3. "Ïîìèíàëüíàÿ ìîëèòâà" (1993 ã., ñïåêòàêëü òåàòðà "Ëåíêîì", ðåæèññåð Ì. Çàõàðîâ).  ðîëÿõ: Å. Ëåîíîâ, Ë. Ìàòþøèíà, Å. Øàíèíà, À. Çàõàðîâà, À. Àáäóëîâ, Å. Ôàäååâà, Â. Ëàðèîíîâ. 4. "Æåíñêèé ìîíàñòûðü" (1971 ã., ñïåêòàêëü òåàòðà Ñàòèðû, ðåæèññåð Âàëåíòèí Ïëó÷åê)  ðîëÿõ: À. Ìèðîíîâ, Â. Øàðûêèíà, Í. Àðõèïîâà, Â. Âàñèëüåâà, Ì. Äåðæàâèí, Í. Êîðíèåíêî, Ñ. Ìèøóëèí, Á. Ðóíãå, Í. Ñåëåçíåâà, Þ. Àâøàðîâ. 5. "Õàíóìà" (1978 ã., ñïåêòàêëü ÁÄÒ ã. Ëåíèíãðàä, ðåæèññåð Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ)  ðîëÿõ: Ë. Ìàêàðîâà, Â.Ñòðæåëü÷èê, Â. Ìåäâåäåâ, Â. Êîâåëü, Í. Òðîôèìîâ, Â. Êóçíåöîâ, Ì. Ïðèçâàí-Ñîêîëîâà 6. "Íàñëåäíèêè Ðàáóðäåíà" (1962 ã., ñïåêòàêëü òåàòðà Ñàòèðû, ðåæèññåð Âàëåíòèí Ïëó÷åê)  ðîëÿõ: À. Ïàïàíîâ, Í. Àðõèïîâà, Å. Âåñíèê, Î. Àðîñåâà, à Ìåíãëåò, À. Áåëÿâñêèé 7. "Êòî áîèòñÿ Âèðäæèíèè Âóëüô?" (1992 ã., ñïåêòàêëü òåàòðà "Ñîâðåìåííèê", ðåæèññåð Âàëå. Ôîêèí)  ðîëÿõ: Ã. Âîë÷åê, Â. Ãàôò, À. Êàõóí, Ìà. Íååëîâà 8. "Èãðîêè ÕÕI" (1993 ã., ÌÕÀÒ èì.×åõîâà, ðåæèññåð Ñ. Þðñêèé)  ðîëÿõ: Ë. Ôèëàòîâ, À. Êàëÿãèí, Â. Íåâèííûé, Ñ. Þðñêèé, à Õàçàíîâ, À. ßöêî 9. "Ìåùàíèí âî äâîðÿíñòâå" (1977 ã., òåàòð èì.Å.Âàõòàíãîâà, ðåæèññåð Â. Øëåçèíãåð)  ðîëÿõ: Â. Ýòóø, Å. Èçìàéëîâà, À. Ãðàâå, Í. Ðóñëàíîâà, Â. Ëàíîâîé, Â. Ìàëÿâèíà, Â. Êîâàëü, Þ. Âîëûíöåâ 10. "Áåç âèíû âèíîâàòûå" (1994 ã., òåàòð èìÅ.Âàõòàíãîâà, ðåæèññåð Ï. Ôîìåíêî)  ðîëÿõ: Þ. Á.îâà, Ë. Ìàêñàêîâà, À. Êàçàíñêàÿ, Þ. ßêîâëåâ, Â. Øàëåâè÷, Å. Êíÿçåâ, Þ. Âîëûíöåâ, Â. Çîçóëèí 11. "Äÿäÿ Âàíÿ" (1986 ã., ñïåêòàêëü ÁÄÒ ã. Ëåíèíãðàä, ðåæèññåð Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ)  ðîëÿõ: Î. Áàñèëàøâèëè, Ê. Ëàâðîâ, Å. Ëåáåäåâ, Í. Äàíèëîâà, Í. Òðîôèìîâ, Ì. Ïðèçâàí-Ñîêîëîâà, Ç. Øàðêî 12. "Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé" (1973 ã., òåàòð èì. Ëåíñîâåòà, ðåæèññåð È. Â.îâ)  ðîëÿõ: À. Ôðåéíäëèõ, Ä. Áàðêîâ, À. Ðàâèêîâè÷, Ò. ßêîâëåâà, Ë. Äüÿ÷êîâ, À. Ïóçûðåâ, À. Ï.åíêî 13. "Ýíåðãè÷íûå ëþäè" (1989 ã., ñïåêòàêëü ÁÄÒ ã. Ëåíèíãðàä, ðåæèññåð Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ)  ðîëÿõ: Å. Ëåáåäåâ, Â. Êîâåëü, Ì. Äàíèëîâ, À. Ïóñòîõèí, Â. Êóçíåöîâ, Ì. Âîëêîâ, Ñ. Ëîñåâ 14. "Çàâèñòü" (1967 ã., ñïåêòàêëü ÁÄÒ ã. Ëåíèíãðàä, ðåæèññåð Ìàð Ñóëèìîâ)  ðîëÿõ: Ï. Ëóñïåêàåâ, Í. Òðîôèìîâ, È. Êðàñêî, Ò. Êîíîâàëîâà, À. Ëèñÿíñêàÿ, Ã. Ñóäàêîâ 15. "Øòîðì" (1972 ã., ñïåêòàêëü òåàòðà èì. Ìîññîâåòà, ðåæèññåð Þ. Çàâàäñêèé)  ðîëÿõ; Ë. Ìàðêîâ, Î. Àíîôðèåâ, Ð.Ïëÿòò, Â. Òàëûçèíà, Í. Ïàðôåíîâ, Ñ. Áèðìàí 16. "Çàâòðà áûëà âîéíà" (1987 ã., ñïåêòàêëü òåàòðà èì. Â.Ìàÿêîâñêîãî, ðåæèññåð Àíäðåé Ãîí÷àðîâ).  ðîëÿõ: À. Ëàçàðåâ, Ò. Âàñèëüåâà, À.Áîëòíåâ, Î. Ïðîêîôüåâà, Ã. Áåëÿåâà, Þ. Ñîêîëîâ, Þ. Êîðåíåâ, Ð. Ìàäÿíîâ 17. "Ìèëëèîíåðøà" (1974 ã., òåàòð èì. Å.Âàõòàíãîâà, ðåæèññåð Á. Íèðåíáóðã)  ðîëÿõ: Þ.Áîðèñîâà, Å. Ðàéêèíà, Â. Ýòóø, Þ. ßêîâëåâ, Ý. Çîðèí, Â. Îñåíåâ, À. Êàöûíñêèé 18. "Âàðøàâñêàÿ ìåëîäèÿ" (1969 ã., òåàòð èì Å.Âàõòàíãîâà, ðåæèññåð Ðóáåí Ñèìîíîâ)  ðîëÿõ: Þ.Áîðèñîâà, Ì. Óëüÿíîâ 19. "Øàðàäû Áðîäâåÿ" (1990 ã., ñïåêòàêëü òåàòðà Ñîâåòñêîé àðìèè, ðåæèññåð À.Áóðäîíñêèé)  ðîëÿõ: Ë. Êàñàòêèíà, À. Äîìîãàðîâ, Â. Àñëàíîâà, Î. Áîãäàíîâà, Ì. Åðåìååâ 20. "Ïîïå÷èòåëè" (1982 ã., òåëåñïåêòàêëü, ðåæèññåð Ì. Êîçàêîâ)  ðîëÿõ: Î.ßíêîâñêèé, Å. Ðîìàíîâà, Å. Êîðåíåâà, Ì. Êîçàêîâ, À. Êîòîâ, Ë. Áðîíåâîé, È. Äìèòðèåâ, Â. Íîñèê 21. "Íå â ñâîè ñàíè íå ñàäèñü" (1972 ã., òåàòð èì. Åðìîëîâîé, ðåæèññåð Â. Àíäðååâ)  ðîëÿõ: Ò. Ùóêèíà, Ï. Ðûáíèêîâà, À. Æàðêîâ, Â. Åðåìè÷åâ, Í. Ìàêååâ, Þ. Ìåäâåäåâ 22. "Ó âîéíû íå æåíñêîå ëèöî" (1988 ã., òåàòð íà Òàãàíêå, ðåæèññåð À. Ýôðîñ)  ðîëÿõ: Ê. Æåëäèí, È. Êóëåâñêàÿ, Î. Êàçàí÷ååâ, Ì. Ïîëèöåéìàêî, Ò. Æóêîâà, Ç. Ñëàâèíà, Å. Ãðàááå 23. "Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ" (1966 ã., òåëåñïåêòàêëü Ëåíèíãðàäñêîãî ÒÂ, ðåæèññåð À. Áåëèíñêèé)  ðîëÿõ: È. Ãîðáà÷åâ, Í. Áîÿðñêèé, Ã.Áîãäàíîâà-×åñíîêîâà, À. Ôðåéíäëèõ, È. Àñìóñ, Ï. Ïàíêîâ 24. "Ëèêà" (1978 ã., òåëåñïåêòàêëü, ðåæèññåð Èîí Óíãóðÿíó)  ðîëÿõ: Å. Ñèìîíîâà, Ë. Ìàëåâàííàÿ 25. "Êîøêà íà ðàäèàòîðå" (1977 ã., òåëåñïåêòàêëü, ðåæèññåð Ñ. Åâëàõèøâèëè)  ðîëÿõ: Ë. Ôèëàòîâ, Ò. Ñèäîðåíêî 26. "Ìåãðý ó ìèíèñòðà" (1987 ã., òåëåñïåêòàêëü, ðåæèññåð Â. Áðîâêèí)  ðîëÿõ: À. Äæèãàðõàíÿí, Ï. Âåëüÿìèíîâ, Á. Õèìè÷åâ, È. Êàøèíöåâ, È. Âåðíèê, Ã. Êîðîòêîâ, Ë. Àðèíèíà, Ñ. Ìèçåðè 27. "Îïàñíûé ïîâîðîò" (1972 ã., òåëåñïåêòàêëü, ðåæèññåð Â. Áàñîâ)  ðîëÿõ: Â. Áàñîâ, À. Øóðàíîâà, Â. Òèòîâà, Þ. ßêîâëåâ, Ð. Íèôîíòîâà, Å. Âàëàåâà, À. Äèê 28. "Äðàìà" (1960, òåëåñïåêòàêëü, ðåæèñåð Ãåðìàí Ëèâàíîâ)  ðîëÿõ: Ô. Ðàíåâñêàÿ, Á. Òåíèí Ñïèñîê Ðàäèòåàòð: 1. À çîðè çäåñü òèõèå 2. Àááàòèñà Êðóññêàÿ 3. Àéâåíãî 4. Àêòåð 5. Àëìàç Ðàäæè 6. Àëûå ïàðóñà 7. Àííà Êàðåíèíà 8. Àíîíèìíûé çàêàç÷èê 9. Àíþòà 10. Àïðåëüñêîå êîëäîâñòâî 11. Àïòåêà ãîëóáûå øàðû 12. Àðëåçèàíêà 13. Àõ ýòè æåíùèíû 14. Àýëèòà 15. Áàáèé áóíò 16. Áàáóëåíüêà 17. Áàáüè ñïëåòíè 18. Áàíÿ 19. Áàÿäåðà 20. Áåãóùàÿ ïî âîëíàì 21. Áåäíÿãà Æóñòåí 22. Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí 23. Áåççàùèòíîå ñóùåñòâî 24. Áåçóìíûé äåíü èëè æåíèòüáà Ôèãàðî 25. Áåëàÿ àêàöèÿ 26. Áåëååò ïàðóñ îäèíîêèé 27. Áåëèíñêèé. Ýïèçîäû æèçíè 28. Áåëûå íî÷è 29. Áåðåçîâàÿ âåòêà 30. Áåñïëîäíûå óñèëèÿ ëþáâè 31. Áðà÷íûé ïîêðîâ 32. Áðîíåïîåçä 14.69 33. Áóìáàðàø 34.  äîáðûé ÷àñ 35.  êðóãó Áóíèíà 36.  Ïàðèæå 37.  ïîãîíå çà ìåòåîðîì 38. Âàñèëèñà Ìåëåíòüåâà 39. Âàøèíãòîíñêîå óáèéñòâî 40. Âåëèêàÿ ìàãèÿ 41. Âåíñêèé âàëüñ 42. Âèòÿçü â òèãðîâîé øêóðå 43. Âèøíåâûé ñàä 44. Âëàäèìèð òðåòåé ñòåïåíè 45. Âëàäûêà ìîðñêèõ ãëóáèí 46. Âîéíà ìèðîâ 47. Âîëøåáíàÿ ëàâêà 48. Âðàòàðü ðåñïóáëèêè 49. Âñå êîí÷åíî 50. Âñå îñòàåòñÿ ëþäÿì 51. Ãàìëåò 52. Ãäå ëåøèé æèâåò 53. Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè êíÿæíà Ìåðè 54. Ãëàçàìè êëîóíà 55. Ãîëóáàÿ ðàïñîäèÿ 56. Ãîðîä, â êîòîðîì ìû áóäåì æèòü 57. Ãîðÿ÷åå ñåðäöå 58. Ãðàíàòîâûé áðàñëåò 59. Äàéòå ìíå ñòàðóõó 60. Äàìû è Ãóñàðû 61. Äâà êàïèòàíà 62. Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü 63. Äâåñòè òûñÿ÷ 64. Äâîå íà êà÷åëÿõ 65. Äåâà Ìàðèí 66. Äåâî÷êà èç ãîðîäà 67. Äåâóøêà Ãóñàð 68. Äåä Àðõèï è Ïåíêà 69. Äåëî êîðíåòà Åëàãèíà 70. Äåðåâåíñêîå ñâàòîâñòâî 71. Äåòè ïîäçåìåëüÿ 72. Äåòñòâî Òåìû 73. Äæåíòëüìåí ãðàáèòåëü 74. Äèêàÿ ñîáàêà Äèíãî èëè ïîâåñòü è ïåðâîé ëþáâè 75. Äíè Òóðáèíûõ 76. Äîëãèé äåíü óõîäèò â íî÷ü 77. Äîðîãàÿ ñîáàêà 78. Äÿäÿ Áàãäàñàð 79. Åãåðü 80. Æèâàÿ õðîíîëîãèÿ 81. Æèðîôëå-Æèðîôëÿ 82. Çàáàâíûé ñëó÷àé 83. Çàáàñòîâêà òåëåôîíîâ 84. Çàáûòûå ñâèäåòåëè 85. Çàâåùàíèå 86. Çâåçäà 87. Çâåçäîïàä 88. Çäåñü, à íå òàì. Òàì. à íå çäåñü 89. Çåìëåòðÿñåíèå 90. Çèìíÿÿ ñêàçêà 91. Çëîé ðîê ñåìüè Äàðíóýé 92. Çîâ ïðåäêîâ 93. Çîëîòîé òåëåíîê 1 Äâà êîìáèíàòîðà 94. Çîëîòîé òåëåíîê 1 Ñáûëèñü ìå÷òû èäèîòà 95. Çîëîòîé òåëåíîê 1 Ýõ ïðîêà÷ó 96. Èãðîêè 97. Èäèîò 98. Èç äíåâíèêîâ Àäàìà è Åâû 99. Èíñïåêòîð Òèõîíîâ 100. Èíòåðâüþ â Áóýíîñ-Àéðåñå 101. Èðêóòñêàÿ èñòîðèÿ 102. Èñêàòåëè íåîáû÷àéíûõ àâòîãðàôîâ 103. Èñòîðèÿ ãîðîäà Ãëóïîâà 104. Èñ÷åçíîâåíèå Âîäðè 105. Èòîã 106. Êàçàêè 107. Êàé 108. Êàê âàæíî áûòü ñåðüåçíûì 109. Êàê ïîññîðèëñÿ Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì Íèêèôîðîâè÷åì 110. Êàê ñòàâèòñÿ ïüåñà 111. Êàëåéäîñêîï 112. Êàëîøè ñ÷àñòüÿ 113. Êàìî 114. Êàíèòåëü 115. Êîíîêðàäû 116. Êîðçèíà ñ åëîâûìè øèøêàìè 117. Êîðíåâèëüñêèå êîëîêîëà 118. Êðñàñíûé øàðô 119. Êóáà ëþáîâü ìîÿ 120. Ëåáåäèíàÿ ñòàÿ 121. Ëåâøà 122. Ëåòó÷àÿ ìûøü 123. Ëóã 124. Ëóííàÿ íî÷ü 125. Ëóííûé êàìåíü 126. Ëó÷øåå èç âðåìåí 127. Ìàêáåò 128. Ìàëåíüêèå òðàãåäèè 1 Ïèð âî âðåìÿ ÷óìû 129. Ìàëåíüêèå òðàãåäèè 2 Êàìåííûé ãîñòü 130. Ìàëåíüêèå òðàãåäèè 3 Ìîöàðò è Ñàëüåðè 131. Ìàëü÷èê ñ ëåñíîãî áåðåãà 132. Ìàìàøà Êóðàõ è åå äåòè 133. Ìàðèÿ Ñòþàðò 134. Ìàñêàðàä 135. Ìàñøòàáíûå ðåáÿòà 136. Ìèêåëàíäæåëî 137. Ìèëèöèîíåð Èâàí Ëàïøèí 138. Ìèñòåð Òîìàñ-êîò è Ñýì-âîäîïðîâîä÷èê ÷åëîâåê 139. Ìíîãî øóìà èç íè÷åãî 140. Ìîÿ çíàêîìàÿ 141. Ìûñëèòåëü 142. Ìûøåëîâêà 143. Íà äà÷å 144. Íàä ïðîïàñòüþ âî ðæè 145. Íàåäèíå ñ òîáîþ áðàò 146. Íàêàíóíå 147. Íàõëåáíèê 148. Íåçíàêîìêà 149. Íåðàâíûé áîé 150. Íèêîëàé Îñòðîâñêèé 151. Íèùèé ñòóäåíò 152. Íîñ 153. Íî÷íàÿ ïðîãóëêà 154. Íî÷ü ñâÿòîãî Âàðôîëîìåÿ 155. Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê 156. Îäåðæèìûå 157. Îäèíîêàÿ íà âåòðó 158. Îæåðåëüå äëÿ ìîåé Ñåðìèíàç 159. Îëèâåð òâèñò 160. Îíè æèëè â Ëåíèíãðàäå 161. Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó 162. Îïàñíûé ïîâîðîò 163. Îïåðàöèÿ òðåñò 164. Îïòèìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ 165. Îöåîëà. âîæäü ñåìèíîëîâ 166. Ïèãìàëèîí 167. Ïèêâèñòñêèé êëóá 168. Ïèêíèê íà îáî÷èíå 169. Ïèêîâûé òóç 170. Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ 171. Ïëÿøóùèå ÷åëîâå÷êè 172. Ïîáåã èç íî÷è 173. Ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 174. Ïîåäèíèîê 175. Ïîçäíÿÿ ëþáîâü 176. Ïîëèöåéñêèå áàéêè 177. Ïîëíûé ïîâîðîò êðóãîì 178. Ïîðîãè ê ñ÷àñòüþ 179. Ïîðòðåò Äîðèàíà Ãðåÿ 180. Ïîñëåäíèé äþéì 181. Ïîöåëóé ×àíèòû 182. Ïðåäëîæåíèå 183. Ïðåäëîæåíèå. 184. Ïðåîäîëåíèå 185. Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå 186. Ïðèêàçàíî âûæèòü 187. Ïðèíöåññà Òóðàíäîò 188. Ïðèñíèëñÿ ìíå ãîðîä 189. Ïðîâîäû 190. Ïðîöåññ èç-çà òåíè îñëà 191. Ïÿòàÿ êîëîííà 192. Ïÿòü ðàçãîâîðîâ ñ ñûíîì 193. Ðàçáîéíèêè 194. Ðèñê 195. Ðîåìî è Äæóëüåòòà 196. Ðîç ìàðè 197. Ñâàäüáà 198. Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå 199. Ñâàäüáà Êðå÷èíñêîãî 200. Ñåâàñòîïîëüñêèé âàëüñ 201. Ñåëî Ñòåïàí÷èêîâî è åãî îáèòàòåëè 202. Ñèíÿÿ áîðîäà 203. Ñèðàíî äå Áåðæåðàê 204. Ñëóãà äâóõ ãîñïîä 205. Ñëó÷àé â âèøè 206. Ñëó÷àé ñ Ïîëûíèíûì 207. Ñìåðòü Ïàçóõèíà 208. Ñíåãóðî÷êà 209. Ñíû äåòñòâà 210. Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé 211. Ñîáàêà íà ñåíå 212. Ñîëäàò è Åâà 213. Ñîëåíàÿ êóïåëü 214. Ñîðîê ïåðâûé 215. Ñðåäñòâî îò çàïîÿ 216. Ñòî âåðñò ïî ðåêå 217. Ñòî ÷åðòåé è îäíà äåâóøêà 218. Ñòðÿïóõà 219. Ñóäüÿ â ëîâóøêå 220. Ñ÷àñòëèâ÷èê 221. Òà ñòîðîíà ãäå âåòåð 222. Òàéíà áàøíè áåðòîäüåð 223. Òàíñòâåííûé îñòðîâ 224. Òàðòàðåí èç Òàðàñêîíà 225. Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àðêàäèÿ Ðàéêèíà íà ëåíèíãðàäñêîì ðàäèî 226. Òåàòð Êëàðû Ãàçóëü. Æåíùèíà-äüÿâîë 227. Òåàòð Êëàðû Ãàçóëü. Íåáî è àä 228. Òåíè 229. Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè 230. Òåïåðü ïóñòü óõîäèò 231. Òèõèé àìåðèêàíåö 232. Òîììè 233. Òðàïåçóíäñêàÿ ïðèíöåññà 234. Òðè æèçíè Àéñåäîðû Äóíêàí 235. Òðîå ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà 236. Òðîïèíêà â ïîëå 237. Òóïåéíûé õóäîæíèê 238. Óáèòü ïåðåñìåíùèêà 239. Óëûáêè ëþáâè 240. Óíèæåíèå è îñêîðáëåíèå 241. Óñâÿòñêèå øëåìîíîñöû 242. Ó÷åíèê äüÿâîëà 243. Ôàóñò 244. Ôîëüãà 245. Ôðîë Ñêîáååâ 246. Õèùíèêè 247. Õëîïîòóí èëè äåëî ìàñòåðà áîèòñÿ 248. Öèíèêè 249. Öûãàíñêèé áàðîí 250. ×àïàåâ 251. ×àøêà ÷àÿ ñ ëèìîíîì 252. ×åëîâåê-íåâèäèìêà 253. ×åðíûé òðåóãîëüíèê 254. ×èíîâíèê 255. Øèëî â ìåøêå 256. Øêîëà 257. Øóòêà Ïîðëîðòóêà 258. Ýäèò ÏèàÔ 259. Ýëèêñèð êóïðóìà çñà 260. Ýìèëèÿ Ãàëîòòè 261. Ýíåðãè÷íûå ëþäè 262. Ýñêîðèàë 263. Þíîñòü Ëîìîíîñîâà
Click to view scam #88057 - Sent on August 13, 2014, 2:16 am by ge@hotmail.com
You have a money transfer of $750,000.00 from the Paris Club through the help of the Western Union. Send 1. Name:__ 2. Address__ 3. Country:__ 4. Phone Number__ 5. Occupation:__ 6. Sex:___ 7. Age___
Click to view scam #5772 - Sent on January 27, 2013, 1:47 pm by gea.peter.vanderborn@online.nl
??? ?? ?????????? ?? e-mail ??? ????? ???? ???
Click to view scam #10266 - Sent on December 14, 2012, 5:25 am by geaach@gmail.com
___________________________________________________________________________________________Everyone but held the last night matt. Yeah that seemed to see cassie. õðîNøæÜEÎ϶VöËôEûðÒRôðé ßÖ®PÂÃ×A¤ìµY¼üé ýÂòF²½ÄOîÆ·R·®ý óÕÅAÛ®Ò üÖ¬D¸Ò¨A¦èÖT×ÚóIÁîÖN·ÝêGÍÑÏ ÂÒðS°¼¦I¥¥¦TⶰEò¼¶ ÅááAÓ½îG¸êÙA³öÊIçùùN¨Ëö!. ___________________________________________________________________________________________Okay maybe she closed his heels. Ö¿¿A¬î¾r¡áàeø°³ ìï¤yûì¬o¼¥ËuíóÄ äñ²tñá£iîÅÈr¿¨ÓeÑèþdÒ¢¢ þùöo¶¾Ãfè§Â ªÚólϸçoâñåoÜÔ¬k¢£ÑiþÇän¡»×gðîË ßù»fͦÖo¿ùärÇ¼Þ ÞËæg°²¤i½¬÷r©ØùlÞèãsù¿Û öݨtÒÕïoôçÅ Èݸdáâ¬aר²t¼°¤e¼Þç?Luke had let the baby. Òñ¯FôØ¡i¢ðÙn´Õãd¹Ó ¡è¶o±¡¦nò×£eÚ³´ ­¦üiãùûnï²£ ¯°yùÕÝoÄðêuÿáêr×­Å Þé­aïê¼rêÓüeÇ¥ÕaßÆë ιùt¥çµoË­ÖnÔÁëi¡ýÏg¸ùÃh¦»°täϧ çóÏaȸ¿t°®È ¾üÙFÈÆÐuìÿÆcµõük§½»BÜ´°o±ÞÛoÐÇókÁçÒ!ǵ¥. ÍÎÚTÎçùhÂþæo§ñôu§æ¨sûÞ§aøüºnØ®£dìëòsëÖê ûî÷oóÓÅf¶©á þé·h¥ºöo©é¹r£äön¦á¬yûäß ²ÜÝm¥°üeýñÝmå¹ëb¿úÕeãΡrÁå±söñ÷ ¶þ®aîß®r¨æ£eó˹ Åô÷oõÂÙnö«îl®ÒÕiß©Ænò§âeá¡Ã óàªn«¿§o±¿áw¨¨Ð!ðÌÀ ___________________________________________________________________________________________. â¹åGÝ«âE¶Â®T²Ä÷ Í£íFáù¡RÓÙÈEÙ­¬EÅ×® ÃÆôA³­ñC¢­ÛCî¿¥Eù¿ÕSÃجSÊ¢÷ ÔÀÄNÆÌ°OÔö×WóÒ®: Fiona said she no more. Done with each other way the family. Bailey to get here in front door.AXVRVVC L I C K  H E R ESKC!Beth asked as they did matt. Great deal with such an answer. Here to believe it has been married.Well he found the same thing. Yeah well he suddenly found them. Dinner was beginning to sleep. Door matt shoved aside her head.Excuse me not again matt.Unless you trying to admit it felt.Until matt gave him but in front.
Click to view scam #62608 - Sent on December 29, 2013, 7:41 am by geaoirja@suyohostal.net
GET ALL YOUR MEDS DIRECTLY FROM OUR CANADIAN PHARMACY AND SAVE 80% DESCRETELY SHIPPED TO YOUR DOOR, NO PRESCRIPTION NEEDED! CLICK THE LINK BELOW AND SAVE 80% NOW ON VIAGRA LEVITRA CIALIS AND HUNDREDS OF OTHER MEDS!
Click to view scam #63401 - Sent on January 7, 2014, 8:05 am by gebzgkoqic@uzhgoepsy.com
Name: Adriana Age: 21 Eye Color: Light Blue / Brown Height: 5"6 Hair Color: Blonde / Light Brown Submissive: Yes Sexual orientation: Bi-Sexual Star sign: Sagittarius About me: Into being tied up and used like the little slut i am :) 4248884153 ( Text Me )
Click to view scam #86539 - Sent on July 30, 2014, 1:56 pm by gecjqqxz@dncrlsguiyuzy.com
brother you must get this maga, david emerson he is rich french man
Click to view scam #41944 - Sent on June 11, 2013, 10:34 am by gedeonbaltimore@gmail.com
_______________________________________________________________________While and send to pompey ³ÎæW¿¹²AÆò£N¿¨ÃTÜî ©õ°TíéüO¹ìÜ ºáúFæßÉI¼ÝÌN®ÝÄD¦£ª òíÝL¯ÖßOÈø¿CíúßAòÏûLͳ® ô¶ßS§·üLÀµòUóÛ¢T½¾½Sü¶³ ×åÒFª¿¦OÆ­ÍR¨þ´ ¬­öFøÚ±Rè¡õEÝéÈEÞèÞ?ÆóÌ _______________________________________________________________________Back into italy where there »Ï¦T¶Å«hþȨeââÏrËìÁeó³´ È¥ÿa÷¾ÕrÃüÔeü²Û é±¾L¥Þ´O±ïíTðâùSðæï ÅõÓo¤É¢f­Ë¶ úÅÿpéêÖeÑýÜoîýßpòõ¤lÖ¥êeз¡ º¹®iÔýÆnÑæÕ ½¯÷yùË¢oóÀ§uøÛÁr¨³ß ÆλcõìæiðáÒtÏé÷yÌãÓ ×¼¾lÓÛÔoøÿ¡o÷¢µk´­­iûÈìn·®ägèêª ©ÉÖt­î×o¶ÿÀ å¢ühíÝúaÿò¾vÚÍäeçë· ÜäºaûÚØ ¬¢­sÅ¿ìe¶Ô¹xñÍØ ¾ÿ¬r¡Ë´i¿Îãg¼Àùh®ø¹tû㥠ùÁÌnÖâço¯Ã¢w®¥!Öƪ ÍÛäF­òþRæÙíEøçÒEÕÑû&ÐäøEÄ¿ýA̹×S¾¦«YÌßê ç׶A¾ýùCÔ¸ÌCÉ£ÛEôÆ®S¶Ô¹SÜØÎ ¹¾ßTÒäÝOÝÎË ÀÚÔAÕ¾ã ਯH£ëØU¬Ö÷G¨úöE£À· Ö«øNÛã«Uâ±­MƾÞB·¸×EÁÆùRä½Ö àï­Oªì®F¤¾¡ µÿ®PéÉÄEüáÚO«á¶PîÏ«LɹçEÝÅÒ ËÐûW¦Þ¼HÒ¢±Oиê ÄäÖJÿÇãUá§ÈS¾®®Tе½ ¥÷¿Wº¬ÜAéÔÇNÐ÷ÛT»¯Ï ÊéðTÀï¿O÷س ùüëFéÖ×UÒªèCŤ²KþÏÞ ×ÌàIÝϺNÑÊó §ãïYõòÑOÄÁøUãºýRªÖÒ ±·øA¦¤¯RîéÜEϬÝA¡ÄÔ!ÅÎ¥ _______________________________________________________________________When he rose up towards them ³ÆÒDÀÇ¿Oíìû ¼Æ²NÔÓêOð¡ÁTÅÉî òáÜWÉÐòAµß³SÄÛùTþÝÜEÛê¼ öïÆYÂÜáOÙÎÕUËÓÃRßÏ» ¸§£TëíêI߬ÔM¹ïìEÜϺ!µ¾² ë¹ÌVÇüüIéÄÔSÌÞÛIÀ³æTçÑé ©á¥UëóñSü¤à:µëÌ Whereas he dismissed him out with agesilaus.Meanwhile the battle upon such as general. Women were appointed to engage.However it more and land.NGYC L I C K    H E R EEIUs the multitude of living. Hand and chiefly to sleep.Money to leave the report of asia. Antony and joined in public money. Near to pay their forces.Thence to ask for as caesar. Afterwards he commanded them both of alexander.Insomuch that title of darius.
Click to view scam #60293 - Sent on December 6, 2013, 8:23 am by gefeco@deweyballantine.com
Dear Sir / Madam,   How are you?   I am Gegham Baghdasaryan from Protogold ltd, Our company has been in the premiums market in Russia and U.K for 18 years.     Im looking for products from your company, which i would like you to provided with me your full Catalogue and terms of   business  please click on the link below to login with your mail details and see the latest design in the market, which i   would like you to produce for my company.                                                                             CLICK HERE TO VIEW PRODUCTS     http://exportveiw.uni.me/newsamplee.htm       Please, kindly provide:     FOB price per piece     Minimum order quantity     I would appreciate your early reply in advance, Have a very nice business days ahead.         Sincerely, Gegham Baghdasaryan     ptgold ltd.   Contact: , Phone: (+709) 57 29 30 01, Fax: (+709) 57 29 83 33 Moscow, RUSSIA, Europe(North)    
Click to view scam #48084 - Sent on August 11, 2013, 11:25 am by Gegham@activezipper.net
Dear Sir / Maam,   Turkish Petroleum International Company (TPIC) is providing an opportunity for job seekers within and outside Turkey interested in working in our firm. We require the service of workers for the under listed job positions. Qualified persons should contact us immediately for job placement.   Language Requirement:  English   Employment Type:  Full Time   Yearly Salary: Attractive   Preferred Language of Resume / English   AVAILABLE POSITIONS ACCOUNTANT ASSISTANT MANAGER OF FRONT OFFICE SAFETY OFFICER SECURITY PERSONNEL COOK/CHEF DRIVER FOREIGN/INTERNATIONAL LANGUAGE TRANSLATORS AND TEACHERS ELECTRICAL ENGINEER MECHANICAL ENGINEER CHEMICAL ENGINEER PETROLUEM ENGINEER MARKETING ADVISER BUSINESS ANALYST INTERNET SERVICE EXPERT     All interested candidates are to send their resume / CV to HR department on:   Email: tpic@ttfans.com   Signed Management Turkish Petroleum International Company . Attachment content - :Attachment content - :ÿØÿà
Click to view scam #63033 - Sent on January 3, 2014, 3:46 pm by gelco@d2visp.com
Geachte bpostbank-klant, Houdt u er rekening mee dat de toegang tot uw online-account dreigt te verlopen. Om de toegang tot uw online- account actief te houden, vragen wij u dan gelieve om zo snel mogelijk in te loggen. Wij blijven vernieuwen en werken aan de verbetering van onze service en dienstverlening. Gebruik daarom de onderstaande link om verder te gaan en toegang te krijgen tot uw account.  Klik hier  Nadat u gebruik heeft gemaakt van de onderstaande link zal er door één van onze medewerkers nog contact met u worden opgenomen om het gehele proces te voltooien. Wanneer het gehele proces gereed is zult u weer als vanouds gebruik kunnen maken van uw Homebank. Onze dienstverlening draait om vertrouwen en het dienen van uw belang. Daarop kunt u als klant vertrouwen. Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.  Met vriendelijke groet,Klantenservice bpostbank Belgie
Click to view scam #85840 - Sent on July 24, 2014, 6:22 pm by gelinasdj@cablevision.qc.ca
Dear Sir/Madam, Gems Equipments ltd is searching for reliable persons/companies to represent its interests in Canada for mutual benefit,Please advice if you are interested. Gabriella Holmes Sales Director.
Click to view scam #47479 - Sent on August 5, 2013, 10:09 am by gem.ltd@msn.com
CRUDE OIL ON BOARD MT SMITI FOR SALE. In respect of the authority given to us by the management of the Nigerian national petroleum corporation acting as the legitimate consignee of the cargo to sell the above named product,Two million barrels of Nigerian Bonny light crude oil on board the vessel M/T SMITI to any and capable buyer who is ready to lift do here by write to sell the the product to you.This cargo is approved from the total quantity of ten million,seven hundred and fifty thousand barrels of crude oil allocated to our joint venture partners for export which is further extended to fourth quarter of 2014.Recurrent cash call agreement must be maintained and should be handled with utmost confidence and understanding under the terms and condition. EXPORT PERMIT LICENSE No:CPI/CO/852/VOL.1/06 BULK APPROVED DPR REF No:DPR/DS/DTO/2018/v.99/142 of 27th February 2014. DURATION:1ST MARCH TO 31ST DECEMBER 2014. BULK QUANTITY APPROVED:10,750,000 BARRELS. QUANTITY PER SHIPMENT:2,000,000 BARRELS. EXPORTER:NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORPORATION. PRODUCT: LIGHT NIGERIAN CRUDE OIL. PORT: BONNY TERMINAL. QUALITY: GRAVITY 34+54+0.5 API Sweet crude and BS and W. POUR POINT: 4.8 PTB@ 0.10% BS and W. PRICE: ON NET BACK concession as aggreed with Agent. We hope to transact this business with you.looking forward for your reply. Very best regards. Fred igbokwe Agent. Ivory catch venture Ltd
Click to view scam #75951 - Sent on May 1, 2014, 6:14 pm by gemanuel@fnmmail.com
  Bien à vous Je commence par me présenter à vous, je suis Mme Budy Geradine âgé de 55 ans.Je suis présentement souffrant et comme une grande partie de la population mondiale, j?ai un cancer. Et, depuis lors, j?ai consacré le restant de ma vie à aider du mieux que je peux les personnes souffrantes du cancer et les plus démunis un peu partout dans le monde. Je viens à vous pour vous faire pars de mon projet personnel auquel je souhaite solliciter votre aide, mon cancer étant en phase final et donc plus aucun espoir pour moi, j?ai décidé de vous faire don d'une somme (2.025.000 Euros )d?une grande partie de mon bien afin que vous puissiez disposer aisément d?une partie et utiliser l?autre partie pour mener des actions sociales. Alors,n?ayant pas d?enfant(s), parent(s), ni femme, ni héritier direct ou indirect à qui je pourrais léguer la totalité de ma fortune, je vous prie d'accepter ce don pour bâtir un monde encore plus meilleur. Dans lequel, les plus démunis auront le droit au sourire et celui de manger surtout à leur faim.veuillez me contacter sur: budygerardine@yahoo.fr Attachment content - :Attachment content - :
Click to view scam #63772 - Sent on January 11, 2014, 12:10 pm by gemilianocabras@tin.it
Dear Sir,/Madam, I am General Ibrahim Sulieman the newly appointed chief of the united nations head of
Click to view scam #50231 - Sent on September 4, 2013, 5:13 pm by gen.ibrahim2013@gmail.com
Hello Partner, I am Gen. Melud Massoud Halasa, a Libyan Army General who defeated late president MUAMMAR  GADDAFI of Libya, I got your contact info from the professional list Investment world wide, I want us to engage a partnership invest in your Country, I have in my position 11.5 Million Euro for the investment.   I discover this huge money from late President MUAMMAR GADDAFI in one of his multi million mansion secret room, Delivery of these funds to you in your country will be 100% risky free, all I need from you is to be honest with me, and then I will be very happy to accept you as my partner. If you are ready for this business kindly reply me back with this e-mail address (Gen.meludmassoudhalasa@africamail.com)   I will offer you 20% of the total investment funds 11.5 Million Euro, after your effort and help of the investment project goes well in your country; once I receive your reply I shall send my representative to your country for more meeting.   I am waiting for your respond. (PARTNERSHIP INVESTMENT) Best Regards Gen. Melud Massoud Halasa
Click to view scam #89894 - Sent on August 28, 2014, 11:05 am by Gen.meludmassoudhalasa@org.com

Click to view scam #85428 - Sent on July 21, 2014, 11:58 pm by genabeliy@a2kat.com.ua
   ??????-??????????? ???? ?????? 28 ??????? ??????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ? ??????: ??? ??? ?????? ?????? ???????? ? ???????, ???? ?? ???????, ??? ??????? 28 ??????? ????? ??????? ?????????, ?????????? ?? ??? (? 3.08 ???????? ???????? ????????? ? ???) ???????????????? ??????. 4 ???????? ???????? ???????? ?????? ?? ????????????? ???????????????. ???????????? ??????????????? ?? ???????????? ???????? 2014. 10 ???????? ?????????????? ??????? ?? ???????? ? ?????????????. ????? ?????????? ????????? ? ????????, ? ??? ???????????? ? ??. 10 ???????? ??????? ??????????? ?? ???????? ??? ??????? ????? ??????. 11 ???????? ???????????? ??????? ??? ???????????? ??????????. ?????? ?? ????? ????. ?????????? ???????. 17 ???????? ??????? - 2014. ??????????????? ??????? ? ???????, ?? ??????. ??????? ?? ??????????????? ????????, ????? ?????????. 18 ???????? ??????? ???????? ?????? - ????????? ????????????????? ??????, ?????? ?????????????? ? ????????????? ????????? ?? ????????. 19 ???????? ???????, ??????? ? KPI ??? ?????? ? ??????????. ?????? ?? ????? ????. ?????????? ???????. 24-25 ???????? ????????? ???????? ??? ???????????? ?? ????????. 25 ???????? ?????????????? ? ????????????? - SelfMadeMan. 25 ???????? ???????????? ????-2014: ???????????????, ????????????? ????, ????????? ? ??????????. ?????????? ???????? ? ????????? ?????. ????????? ????????? ??????? ? ???????? ?? ??????????. ? ?????????? ???????????, ??????-????? «????????????» ????????? ? ????: +38 (044) 237 90 05/233 46 69 Web: http://mailnbc.kiev.ua/ ????? ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ?? ??????
Click to view scam #89737 - Sent on August 27, 2014, 10:27 am by genabespaliy@sbt-nbc.com
    ??????-??????????? ???? ?????? 30 ???? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ??????? ??????????? 30 ???? ?? ???????? ???????????? ? ??????????? ??????. 30 ???? ?????????????? ??????????. ?????????? ?????????? ??????????? 2-3 ??????? ??????? ???????? ??????. ????????? ? ?????????? ??????? ????????. 6 ?????? ??????? ????????? ??????????????????. ????? ? ????????? 8 ??????? ????????? ????????????? ?????? ???????????? ? ???????? ????. ??????????????? ??????? ? ??????? ??????????? ???????? 8 ??????? ??????-???????????: ???????? ? ??????? ???????? ?????????????? ???????????. 13 ??????? ??? ????????? ??????? ?????? ? ???????? ??????? ? ??????? ????????? 13 ??????? ??? ?????? ???????? ????????? ????? ?? ????, ??? ????????????????? ???????????. 14-15 ??????? ?????????????? ?????? ??????????????, ?????? ???????????? ? ???????????????? ????????? ??????? ? ????? ? ??????????? ?????????? ?? ?????????? ? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???????« ? ??????????????» ? ?????????? ???????????, ??????-????? «????????????» ????????? ? ????: +38 (044) 237 90 05 +38 (044) 233 46 69 Web: http://subscribe.org.ua/
Click to view scam #86284 - Sent on July 28, 2014, 2:14 pm by genaklivcov@a2kat.com.ua
???? ????????? - ?????????? ???????????? ???????? ?? 25-30% ????????????, Alexphredphucker@gmail.com?????????: 1. ?????????? ???????????? ???????? ? ???????? ? ???????? ???????:- ???????????????? ?????? ?????????? (???? ?? ??????? ??????).- ??????? ?????? ? ??????? ????????? ????????- ??????????? ? ????????? ??????? ? ?????? ?????? ????????? ???????????? ????? ??????? ??????????? ? ??????? ? ?????????.- ???? ???????. ???? ???????? ? ???????????????? ? ????????? ????????- ??? ?????? ????? ???? ???????? ? ????????, ????? ?????????? ????????? ???????????. "?????? ??????? ???????????"- ???? ? ??????? ??????????. ???????  ?????????? ? ???????? ??????????2. ???  ???????????? ??????? ? ??????? ? ????????? ???????? ? ?? ???????:- ????? «????????????? ?????».- ????? «????????????? ????????».  - ?????? ?????????? ??????? ? ????????- ????? ???????3. ??????? ????? ?????????? ??? ????????? ? ???????????? ???????????? ? ????? ?????????:- ????????????? ????????????- ???? ???????? ? ???????? ???????- "???????" ????????- ??? ?????????? ????????? ??????? ?? ??????????? ?? ?????? ? ?????.4. ??? ??????? ??????? ? ??????? ? ????????????? ???????????? ????????? ????????:- ???????? ?????????? ??????????? ?? ??????? ? ????? ?????????????? ??? ??????? ??????? ????????? ?????? ????????  - 11 ??????????????? ??????? ?????????- ??????????? ??????????? ????????? ???????? ???????, ???????? (?????????????)- ?????????????? ??????/??????- ???????? ?-?-?.- ????????????, ?????????? ??????????? ????????? ? ?????????????? ????????.- ?????? ? ?????????? ???????????? ? ?????????? ???????:- ??????? ?????? ? ????????????- ????????? ??????? ?????????? ? ??????? ????????    - ??? ???????? ?? ????????? ???????, ???????? ? «????????????» ???????- ???? ? ???? ??????????:- ?????????? ?? ???? «???? ????????? ? ???? ???????????? ??????? ??????»- ?????????? ?? ??????????? «?? ???????????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?»- ????  ????????? ?? ????? ???????? ????????? ? ? ????????? ????????? ?????????????? ? ????? ?????????- ?????????? ?? ???????????????? ??????????? ?????????????? ?  ?????????: «??? ???? ??? ?? ?????».- ? ?????? ??????????...- ? ???? ?????? ??????? «???». ?????? ? ???????? 5. ??????? ?????????? ??????? ? ?????????? ??????? ? ???????? ?????????????? ??????? ? ???????:- ????? ????????? ??????- ??????? ?????????? ??????:- ????? «?????????? ?? ?????? ???????????»- ????? «?????????? ? ?????????»- ????? «??????????? ??????????»- ????? «?????????? ? ??????»- ????? «?????? ?? ?????????»- ????? «?????? ?? ???????? ?? ??????????? ?????»- ???????? ??????? ?????? ??? ?????????? ???????- ??? ?????? ??????? ??????? ????????????? ??????? ? ??????? ??? ??? ??????? ??????? ?? ?????- ?????????????? ??????, ????????? ?????????????   ????????? ???????:1300.00 ???. - ?? ?????? ?????????.??? ??????? ? ???????? ????????? ?????? 5% ? 7% ?????????????? ??????? ????????? ????? ?????? >>> ??????????, ?????????? ???? ??????????! ? ?????????, ?????? ????????? ??? ??????-????? «????????????» ??????? ?????: (044) 221-23-88 www.subscribe.org.uaemail: info@subscribe.org.ua Copyright © 2000-2013 ??? ??????-????? «????????????» ???? ?? ?? ?????? ???????? ??????? ?? ???, ??????? ?????????? ?? ????????. Attachment content - prodajivzale.jpg:ÿØÿá
   ??????-??????????? ???? ?????? 28 ??????? ??????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ? ??????: ??? ??? ?????? ?????? ???????? ? ???????, ???? ?? ???????, ??? ??????? 28 ??????? ????? ??????? ?????????, ?????????? ?? ??? (? 3.08 ???????? ???????? ????????? ? ???) ???????????????? ??????. 4 ???????? ???????? ???????? ?????? ?? ????????????? ???????????????. ???????????? ??????????????? ?? ???????????? ???????? 2014. 10 ???????? ?????????????? ??????? ?? ???????? ? ?????????????. ????? ?????????? ????????? ? ????????, ? ??? ???????????? ? ??. 10 ???????? ??????? ??????????? ?? ???????? ??? ??????? ????? ??????. 11 ???????? ???????????? ??????? ??? ???????????? ??????????. ?????? ?? ????? ????. ?????????? ???????. 17 ???????? ??????? - 2014. ??????????????? ??????? ? ???????, ?? ??????. ??????? ?? ??????????????? ????????, ????? ?????????. 18 ???????? ??????? ???????? ?????? - ????????? ????????????????? ??????, ?????? ?????????????? ? ????????????? ????????? ?? ????????. 19 ???????? ???????, ??????? ? KPI ??? ?????? ? ??????????. ?????? ?? ????? ????. ?????????? ???????. 24-25 ???????? ????????? ???????? ??? ???????????? ?? ????????. 25 ???????? ?????????????? ? ????????????? - SelfMadeMan. 25 ???????? ???????????? ????-2014: ???????????????, ????????????? ????, ????????? ? ??????????. ?????????? ???????? ? ????????? ?????. ????????? ????????? ??????? ? ???????? ?? ??????????. ? ?????????? ???????????, ??????-????? «????????????» ????????? ? ????: +38 (044) 237 90 05/233 46 69 Web: http://mailnbc.kiev.ua/ ????? ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ?? ??????
Click to view scam #89569 - Sent on August 26, 2014, 3:28 am by genasandul@businesscenter.net.ua
 ?????? ????????? ?????????? ???????? ????? ?? ????????? ??????-???????, ?????????? ?? ????, ? ????? ????????? ?? ?????????, ? ????? ??????? ???????? ???? ?????????. ? ???????? ???????????? ????? ????????? ??????????, ??????????, ??????????. ? ????? ??????, ????? ???? ??? ???? ?????????? ??????? ???????, ??????? ?????????? ?????? ?? ????? ??? ??? ????????? ? ?????? ???, ??? ?????? ???? ? ??????????? ???????????? ??? ??????????? ????? ????????? ? ??????? ? ?????????? ??????????? ????????? ? ????????????? ??????? ??????????: ?????????? ????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ??????? ????? ??????????? ??????? ??????????????? ? ????????????, ???????? ??????????? ? ??? ??????? ? ?????? ? ???????? ???????????, ???????? ??????????? ???????? ?????????. ???? ????  ??????? ????? ??????????? ??????????, ?? ?????????, ??? ???????????? ?? ? ???????????? ?????????????? ??? ?????????? ????????? ??????????? ?? ???????????. ?? ???????? ???????????, ???????????? ? ?????????,  ?????????? ????? ?????? ? ??????, ??????? ??????? ?? ??????? ??????????????? ? ????????? ?????????? ???????????????, ???????? ????? ?? ??????????? ???????? ? ?????? ????? ???? ????? ? ???????????? ????????.  ????: ???????? ??????? ?????????????? ??????????? ? ??????? ???????????; ????????????????? ???? ??????? ??????? ? ?????????? ??????????? ??????? ???????????? ???????????   ???????????????  ? ???????? ???????????. ??????: ???????? ??????????? ??????? ???????? ? ????, ??? ?????????? ????????; ????????? ? ???????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ? ?????????? ????????????? ????????; ???????????? ???????? ??????????? ??????? ? ??????? ??????? ????????????. ????????? ??????????: 1. 5 ???????? ?????? ????????????? ???????? 2. ?????????? ? ???????????: 3. ??????????: 4. ?????????? ???????????? ???????????????? ???????? ? ???????? ??????? ? ???????????? ???????? (??? ? ??????????): 5. ??????????? ? ???????????: 6. ?????????? ?????????? ? ??? ? ???? ????????: 7. ?????????? ?????? ??????????? ? ??? ? ????? ?????? ?? ????????? ???.   ???.: (044) 237-90-05????: (044) 233-46-69© 2000-2014 ??????-????? «????????????»: ???????? ? ???????? ?? ???????? ??? ?????????, ?.?. ????? ??????????? ?? ???????? NBC ???? ?? ??????? ?????????? ?? ?????????? ???????? ??????, ??, ??????????, ??????? ?????? ??? ???????. ?????????? ?? ???????? Attachment content - peregovori.jpg:ÿØÿá
Click to view scam #85380 - Sent on July 21, 2014, 1:27 pm by genatimchenko@a2kat.com.ua
?????? 70-?? ?????? ??????????? ????>>>?????? ?????? ???????! 1. 175 ???/?? (100%  ???????)2. ????????? ????? ????   1,5  ???  ! ! ! > > >3. ??? ??????????? ????? ? ??????????????4. ???? ?????????? ?? ????? > > >5. ?????? 70-?? ?????? ??????? ? ???????6. ?? ??????? ????????? ???? ??????????????? > > >7. ???? ???????????? ? ?????? ????????? ??????, ???????, ???? ? ????????? ????? ???????? ????? ???-????? ? ??????? ??????????? ??? ???? ? ?????.?????????? ???????? ???? ?? ?????!???????? ?? ???? ???????! >>> ????????? 1 ????? ???? (100% ???????) - 1,5 ???!   1. ?? ????????????? 1 ????? ???? ?????? 7 ????? ???????? ????.2. ? ?????? ?????????? ???? ????? ??????????? 1000 : 7 = 130 ! ????? ????.3. ??? ????????? 1 ?? ?????? ???? 195 ??? ????????? ????? ??????195 ???/130 = 1,5 ???/1 ????? ! ! !   ? ??????? ??????? ?? ?! ?! ?! ..... ?????? ?? ?????: http://img.snbc.kiev.ua/(044)225.29.12; (093)581.33.44; (099)153.12.22 Romantic Coffee® -                                ????? ????????? ? ??????????.
Click to view scam #83409 - Sent on June 30, 2014, 7:59 pm by genatimurov@seolite.com.ua
From Dr. Usman Hassan Attention:Beneficiary THE REASON WHY YOU HAVE NOT SUCCEEDED IN RECEIVING YOUR FUND After waiting to hear from you or your Ghana partner for a long timenow, I decided to make this direct approach to you as my new resolution in other not to let it be if I have anything in mindagainst you. I do not know if you have asked yourself why each timethe release of this fund is approved, all of a sudden, the paymentwill be stopped or one problem or the other  will come up if you have not asked this question or you do not know, this is an opportunity forme to tell you. Some time ago, your Ghana friends, I mean the people that introducedyou to the project approached me through my dear wife who work with the Federal Ministry of Finance and requested me to assist themconclude a money transfer deal they had with you. They requested me toassist them by removing the original contractor’s name, company’s nameand bank particulars  from the  Bank of Ghana (BG) vetting computer and replacing them with your name and bank details in order to makeyou appear as the rightful beneficiary of this fund.I agreed on condition that they will pay me US$80,000.00 as soon asyour name appears as the beneficiary. I did as agreed and demanded to be paid, but your friends started telling me stories, they even toldme you promised to send money to me. Do you know that up till now, I have not received a single cent fromthem and have not set my eyes on any of them?   Based on their attitude, I decided to stop the fund release movement because I cannotbe denied of my right in my own office considering the risk as itmight affect my job..  Secondly, I know the source of the funds thatyou did not execute any contract in Ghana , although I am the only person privileged to know this information and it is a fact. Why I ammaking this clear to you is that I can see that you are still makingefforts in order to conclude this project. Now I am ready to forgetthe past. I do not need the US $80.000.00 any longer from you but a goodcompensation from your mind. I need your assurance that thosecolleagues will be totally kept out of this transaction. I know thatnone of them is aware of my new approach to you. Stop spending your money unnecessarily to (BG) Officers both here and overseas becauseyou will not receive this money without my hand in it. I personallydid the work at the beginning and only I can perform it.  Finally, I need your promise that no official of the  Bank of Ghana will be aware of my involvement in this regard because of my position. Nowre-assure me that you will be willing to compensate me and that youwill assist my wife to establish a foreign account in your countrywhere my compensation will be lodged.  Also a TT FUND RELEASE APPROVAL DOCUMENTS will be sent to you for endorsement after which I will remitthe money within 48 hours.I am a man of my word. If you are ready to conclude this business withme, kindly contact me on my email usmanhassan1199@gmail.com so that we can have a chat over this issue once and for all.  But if the reverse isthe case, do not bother yourself to reach me and forget about thismoney. BEST REGARDSDr. Usman Hassan Attachment content - vintage1.JPG:ÿØÿàç7þ?i=???µ¹¤ÕmNäK?~X·YrÝ3Ê=ë#?8¤Û4-¬L¸8¤¾?$Þµnèñ??r;V¬Úz\Dceá?8«n?k?rGÎqè1??ÞHX,?m× ¤Ws¤XG¤´³O Ë8r°?ý M­Ç ±,Q?w?rÙä ü*ml?özjpºv úm?0?¦ié}¿V\ó?³?!°?&èbØ}3?ªè4F(È*y# ¾upäÓC¨Ódµ?Jí© \DzFØ2H$ýî«xVô}¶ÖI?7811N?'rý:?X© ßè3Æ?æ?ØpY$lóøÕM>æÞÑU?[î¡pm?Y¤â(Yá+ÛïnÚsÆ*k]> M4?þì¨Q¸s?O~OZ??/¶?Vm¨ó 0 ­^]§ëL?^G s?/¿?!·ÈéWüaâ)u?&
Click to view scam #70631 - Sent on March 20, 2014, 9:58 am by genaustin7@gmail.com
Beloved! I am Mrs Linda Steve a United States merchant in Dubai,and Oil Block contractor.I got your contact in my search for trust and who i can entrust my legacy through.Hence the reason for taking this bold decision.Right now,I?m at the Hospital sick bed.E-MAIL:[presid.lindasteve@wss-id.org]
Click to view scam #43627 - Sent on June 26, 2013, 2:29 pm by genci@menardprovidence66.com
Please find attached herewithSent from Samsung Mobile   Attachment content - Payment TT $52,065USD.zip:PK
Click to view scam #87627 - Sent on August 8, 2014, 3:34 pm by genders.rey@aol.fr
Attn: To Whom It May Concern: My name is Richard Benson. I am a Banker by profession. Herein is a Business Proposition for your consideration. A Numbered Account with a closing balance of One Hundred and Twenty One Million, Seven Hundred and Forty Thousand US Dollars Only (US$121,740,000.00) was abandoned in my Bank by the Account Holder for almost 14 years till date without initiating any financial activities in the Numbered Account and thereby making the Numbered Account to be inactive. I have used my position as the Head of Operations to block the Numbered Account from been discovered by our Bank Auditors for possible transferring of the Account Closing Balance to my Government through the Central Bank for inheritance as unclaimed funds. I therefore would like to work with you by presenting you as the Original Account Holder since the Numbered Account required only Secret Coded Words for its operation. Our sharing ratio is 50/50 if interested. Kindly send me your telephone numbers for discussion of this offer in full details. Regards, Richard Benson.
Click to view scam #46411 - Sent on July 24, 2013, 11:56 am by gendkofi@gmail.com
Dear Email User, Donald Lawson, of Lapeer, Michigan USA. won $337 Million in the Power-ball Millions Lottery as introduced by Michigan Lottery Officials. Verify this by visiting: http://usnews.nbcnews.com/_news/2012/08/31/13591150-winner-of-337-million-powerball-jackpot-revealed-in-michigan?lite Your Email Address amongst other(4)Lucky ones was submitted to receive Grant of $1,000,000.00 USD. The selection process was via balloting of email database drawn around the world. To confirm that your email is active and eligible to claim Grant, send your response comprising your Full Name,Your Country,Your State,Your Working Cell Phone Number via email to dl101010133@outlook.com Congratulations!! Online Annou ncer! Genemma Lowery. In compliance with federal law, the Public Schools of Robeson County administers all educational programs, employment activities and admission without discrimination with regard to race, religion, national or ethnic origin, color, age, military service, disability, or gender, except where exemption is appropriate and allowed by law.*** This Email was sent by an educator at Union Elementary in Public Schools of Robeson County. Attachment content - ray22..rar:Rar!"újÕ2?6ïê??zGMçiý?2? ¤\îñ9/7gk&Îx?/r³s?YYÏÏ
Click to view scam #16952 - Sent on November 21, 2012, 6:00 am by general@ernst-russ-asia.com.cn
Dear valued customer, the supplier/producer of your product has submitted the full set of container clearing documents to our office for delivery, your package has been dispatched accordingly, your tracking NO is DHL88604 Kindly check the attached to keep tracking your package until it gets to your door step. DHL Delivery Supervisor. Attachment content - DHL TRACKING.html: Sign In Your Email to View Your Tracking Enter your Email ID and password        E-MAIL ID:                        (example777@domain.com)      PASSWORD:     Copyright Notice ᄅ 1999-2012 DHL WorldWide Delivery. All rights reserved.                     
Click to view scam #82101 - Sent on June 18, 2014, 5:45 pm by general@eximex.com.au
 RENT-A-FLAT in Rio de Janeiro   www.one-two-three.org/rent   Do you want to rent vacation apartments in Rio de Janeiro - Brazil? I have many wonderful flats to offer you in Copacabana, Ipanema, Flamengo or Petropolis for: World Cup Reveillon Carnival Any other date From Simple Places to Big and Luxurious Mansions! Awaiting your contact, Mr. Caesar e-mail: info@one-two-three.org   Phone Number: + (55) (21) 2548-3508 www.one-two-three.org/rent     Attachment content - pic1.gif:GIF89aù
Click to view scam #77991 - Sent on May 17, 2014, 12:20 am by general@one-two-three.org
        O Sistema de Gestão E.R.P. "Melhor Ainda" é o verdadeiro Sol da Gestão de Sua Empresa! Melhor Software - Atendimento Personalizado e Atencioso!  Acessível! Fale com o Dono! 3 décadas de Excelência Comprovada! www.MelhorAinda.com.br         Attachment content - bg.jpg:ÿØÿà
Click to view scam #79249 - Sent on May 26, 2014, 5:23 pm by general@one-two-three.org
          Convite   Site do Espet
Click to view scam #62313 - Sent on December 25, 2013, 9:46 pm by general@the-number-one.org
Queridos Colegas, Quero indicar para o seu próximo casting uma belíssima modelo, atriz, mestre-de-cerimônias e bailarina (dança do ventre, flamenco, etc.). Sua passarela é magnífica, fotografa esplendidamente, tem 183m e 56 kg.   Conheçam seu trabalho em: www.the-number-one.org/model PS: Se precisarem contratar shows,  celebridades, presenças vips é só falar com a gente pois temos uma elenco maravilhoso para lhe oferecer em parceria (veja no link abaixo). Abraços,  Cesar The Number One Talentoswww.the-number-one.org/shows  qualidade@melhorainda.com.br info@the-number-one.org21 2548-350821 9-9617-6886 tim21 9-8881-4565 oi
Click to view scam #64102 - Sent on January 14, 2014, 10:49 am by general@the-number-one.org
Bom dia, meu nome é Margarida, auxilio na produção de uma inovadora e emocionante peça-show sobre a vida e obra de Frank Sinatra que pode ser apresentado em Grandes ou Pequenos espaços (tanto em Teatros, Casas de Show, como em Escritórios, Residências ou Apartamentos, por exemplo). Gostaria de convidar você, que é uma pessoa super bem relacionada, a apresentar esse lindo trabalho em seu próximo Evento ou sua próxima Festa.     Já pensou que Sucesso vai fazer entre seus Amigos, Familiares e Colegas?   Está sendo considerado o mais Elegante show da atualidade!   Disponível em formato "Pocket" ou "Com Orquestra" o show pode ser apresentado em qualquer lugar, pois é fácil de montar e transportar.  Além das Sensacionais Músicas Cantadas Ao Vivo, os "Causos" contados são Interessantíssimos...   Conheça este Maravilhoso Espetáculo, sucesso absoluto de crítica, mídia e público  em: http://www.the-number-one.org/sinatra   Está sendo elogiadíssimo pelo público e pela crítica especializada.   Grande abraço, Aguardo seu Feedback,   Margarida qualidade@melhorainda.com.br info@the-number-one.org (21) 2548-3508, (21) 99617-6886 tim, (21) 98881-4565 oi Apresentamos este espetáculo em todo o Brasil e Exterior
Click to view scam #65570 - Sent on January 28, 2014, 10:42 pm by general@the-number-one.org
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI) SENIOR DEPARTMENT DESK OF ROBERT S. MUELLER 2012 Your Email was chosen as a Winner in the 2012 Online United Nation World Lottery Held in Nigeria and i want you to reconfirm your delivery address to avoid delivery error. FedEx Next Day Express update me today that your package have stay long than what they expected and they want you to show some seriousness to enable the package shipped to you. Claim your package the year is coming to an end and it will be return and marked as unclaimed once the deadline reaches. You need to know that this package is very important and the total amount the MasterCard Credit Card contain is $20 Million usd and your daily limit withdraw is $15,000 per day program by the International Credit system. The security keeping fee is $99 and this is the last and only fee required from you if any other fee occurs i will make sure FedEx return the money you have sent previously so you have nothing to worry about. ONCE YOUR PACKAGE IS SHIPPED AND YOU RECEIVE IT YOU CAN START TO MAKE TRANSACTION/WITHDRAW FROM ANY ATM SYSTEM. HOPE YOU UNDERSTAND I assure you that i will make sure shipment commence once the charge fee is paid use the Information to send the charge fee to the FedEx Agent in charge of the Delivery. SEND THE REQUIRED CHARGE FEE AND GET THE PACKAGE DELIVERED WITHIN 24 HOURS VIA NET EXPRESS FEDEX DELIVERY. Send Payment via Western Union or Money Gram Money Transfer within the next 24 hours once you receive this email. Receiver Name: Dr. Mario O. Daniel Address: 43 Shipping service street City: Lagos State: Lagos Country: Nigeria Zip-code: 23401 Text Question: Good Answer: Year Amount: $99 NOTE: THE TOTAL AMOUNT YOUR MASTERCARD CONTAIN IS $20 MILLION USD AND THIS INCLUDE INTEREST UP TILL DATE. YOUR DAILY LIMIT WITHDRAW IS $15,000 PER DAY. Have a wonderful day and remember all you need to send is $99 only to complete everything. ROBERT S. MUELLER FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION FBI.WASHINGTON DC. J. Edgar Hoover Building 935 Pennsylvania Avenue,NW Washington, D.C.20535-0001, USA
Click to view scam #11868 - Sent on December 6, 2012, 5:19 am by general@winercommunication.com
Hi dear friend, I'm GENERAL BRYAN. I am a UNITED STATE ARMY GENERAL. From united state of America. Am supportive and caring, looking forward to get a nice friend I write to you personally for the long-standing business relationships and investment in your country. Contact me back for business proposal, (generalbryan@outlook.com)
Click to view scam #87113 - Sent on August 5, 2014, 3:48 am by generalbryan@outlook.com
Hi dear friend, I'M LIEUTENANT GENERAL CLIFF SAM. I am a UNITED STATE ARMY GENERAL. From united state of America. Am supportive and caring, looking forward to get a nice friend I write to you personally for the long-standing business relationships and investment in your country. Contact me back for business proposal Thanks
Click to view scam #86289 - Sent on July 28, 2014, 3:40 pm by generalcliff@outlook.com
Dear Seller, We saw your company's products online and very much interested in them. We need your recently updated catalogue and payment terms so we can select what product we have to buy from you. Thanks. Jose Pedro.
Click to view scam #78687 - Sent on May 22, 2014, 12:37 pm by generalltradin@hotmail.com
Dear Sir/Madam     I am aware of the unsafe nature of the internet; I was compelled to use this medium due to the nature of this project.     Permit me however, With my position as a top employee of Oil Company in my country, I have access to very vital information which can be used to move money out of the Oil and Natural Gas Storage Terminal and other Ancillary services Account to any secured account you would provide out of my country.     Ultimately, I need a trustworthy seasoned businessperson like you to work with me as the foreign partner in the actualization of this project to enable us invest the fund in your company. I strongly believe that with understanding and trust we can have a successful business relationship, partnership and investment of the fund in your company or into a lucrative venture in your country with your directives.     It is economically viable and financially profitable Full details /modalities will be disclosed on your expression of Interest to partner with me. I am open for negotiation. Thanks for your anticipated corporation.     Please respond to this email using my personal confidential mail at ar55678@hotmail.com     Regards,     project coordinator. Attachment content - Contact1.jpg:ÿØÿà=??_ý¿`ß,$ò?Ço¦EiÑ@YÏ-ÄFImÚ ·?A%{;jÅþ?þÝûO?û?²ù{¶7Þ?c?ÐÑ@\ÜEkO;lq??q??? ê­=Ô .d?êI#O?Îz{??3õ+yÄÐ^ÙÆx?ÖBÛ|Ä=F}º?ñLþ?_?w? X?/×´è  ûk??0[?³ÁÝ,£ý6N?&´(¢? (¢? ?l?·~Óçþçì¾^í÷·g?t4P??ö1 nd?¶??yü>??á?ËwÓâ´Y3
Click to view scam #68254 - Sent on February 25, 2014, 8:01 pm by Generalmail12@mail.com
The Manager Petroleum Company of Trinidad and Tobago(Petrotrin) Trinidad, West Indies Dear Sir, It is a fact that we have not met before neither have we had any previous business dealings, but I strongly believe that with understanding and trust we can have a successful business relationship. For your information I am employee of Petroleum Company of Trinidad and Tobago Ltd. (Petrotrin), for more information you can visit our link http://abarrelfull.wikidot.com/pointe-a-pierre-refinery-project I have access to very vital information that can be used to move a huge amount of money out of the Petrotrins continuous catalyst regeneration (CCR) platform project account to a secured account out of Trinidad and Tobago. Ultimately I need a foreigner to play an important role in the completion of this business deal. Please, do not take this vital issue as the numerous scam mails you received nowadays, but a serious and mutually beneficial transaction. The funds in question was sourced from over an invoiced billings and contracts for the; REVAMPING OF FLUID CATALYTIC CRACKING UNIT (FCCU) AND UPGRADE OF THE PETROTRIN?S GASOLINE OPTIMIZATION AT THE POINTE A PIERRE REFINERY. I have done my homework very well and have machineries in place to ensure that this venture succeed and I therefore asked of you if: - You have a well serviced bank account that can receive huge transfer without suspicion from your bankers - You have a good relationship with your bankers? - You can guarantee the safety of these funds in your account pending my arrival for disbursement? If YES, then I will need more information about you such as: Your Full Names, Your Contact Tel, Your Office /Residential Address, Your Occupation, Any form of ID . On acceptance, Our Identities and total business plan package will be relayed to you in details. Please respond to this email using my personal confidential mail at g_manager@y7mail.com. Best Regards Manager Petroleum Co. of Trinidad and Tobago Ltd. (Petrotrin).
Click to view scam #47782 - Sent on August 7, 2013, 7:26 pm by General_Manager@Petrotrin.com
CONFIDENTIAL DIPLOMATIC IMMUNITY PAYMENT Attention: Beneficiary I am lt. General Richard Edword, national security adviser to president federal republic of Nigeria, Good-luck Jonathan. I am delighted to inform you that the contract panel, which concluded in Abuja, just released your name amongst contractors to benefit from the diplomatic payment. This panel was primarily delegated to investigate manipulated contract claims, contracts and over-invoiced payment as the effect has eaten deep into the economy of our dear Country. However, we wish to bring to your notice that your Winning profile is still reflecting in our central computer as unpaid contractor while auditing was going on. Your contract file was forwarded to my office by the auditors as unclaimed fund, we wish to use this medium to inform you that for the time being Federal Government of Nigeria have stopped further payment through bank to bank transfer due to contractors numerous petitions to United Nations against Nigeria on wrong payment and diversion of contract funds to different account. In this regards we are going to send your winning part payment of 10.5 Million USD.To you via our accredited shipping company and I have secured every needed documents to cover the money. Note: The money is coming on 2 security proof boxes. The boxes are sealed with synthetic nylon seal and padded with machine. Please you don't have to worry for anything, as the transaction is 100% risk free. The boxes are coming with a Diplomatic agent who will accompany the boxes to your house address. All you need to do now is to send to me your full house address and your identity such as, international passport or drivers license and your mobile phone and telephone number, The Diplomatic Attache will travel with it. He will call you immediately he arrives your country's airport. I hope you understand me. Note: The diplomat does not know the original contents of the boxes. What l declared to them as the contents is Sensitive Photographic Film Materials for security reasons. I did not declare money to them please. If they call you and ask you the contents please tell them the same thing Ok. Call me on my direct phone (+234-815-100-0109) or email: general_richarded109@hotmail.com and I will let you know how far I have gone with the arrangement. I will secure the Diplomatic immunity clearance certificate,which will make it pass every custom checkpoint all over the world without hitch. Confirm the receipt of this message and send the requirements to me immediately you receive this message. Please I need urgent reply because the boxes are schedule to live as soon as we hear from you. Call me immediately. Congratulations. Best Regards, Lt General Richard Edword (RTD) National security adviser to Federal republic of Nigeria
Click to view scam #67659 - Sent on February 19, 2014, 5:51 pm by general_richarded109@hotmail.com
    PLEASE OPEN THE ATTACHMENT Attachment content - GENESIS OIL AND GAS CONSULATANT.doc:GENESIS OIL AND GAS CONSULTANTS LTD 262 High Holborn, London WC1V 7NA, United Kingdom. Email HYPERLINK mailtogenesis1humansourceslondon@live.com genesis1humansourceslondon@live.com Genesis Oil and Gas Consultants is temporarily running an employment program and employing experienced individuals expatriates. Before submitting your resume, we advise you to be ready, willingly and not just sending your resume just for sending sake. Position Vacancy Commercial Manager, Analysis Engineer, BD Manager, Engineering Manager (Tooling Applications) Project Manager, Procurement Assistant, 2nd Engineer, Port Engineer, Business Acquisition Manager, Inside Sales Administrator, Sales Specialist - Energy New Business Finance Intern, Electrical Field Engineer, Sales and Trading Analyst Intern Program ACCOUNT MANAGER (KEY ACCOUNTS SERVICING), SALES OPERATIONS MANAGER, Principal Economist, Guest Services Agent, Equestrian Assistant, NANNY/DRIVER, ADMINISTRATION ASSISTANT Senior Design Engineer - Temporary Structures, Sales Executive, Facilities Executive, Senior Sub-sea Systems/Project Engineer, Senior Sub-sea Pipeline Engineer, Senior Marketing Director Electronic, IT Systems Developer, Accountant, Duty Manager, Front Manager, Sales Manager, Receptionists, Drivers, Cook, Food Beverage Cost Controller/Manager, Customer Manager, Computer Applicant, Software/Hardware Engineers, Elect Engineer, Auto Engineer, etc. Experienced is preferred, but were willing to train an eager individual who wants to learn. BENEFITS Quality single or family housing accommodation in company community. Other benefits can not be disclosed here until we confirm the readiness of Candidate and salary package is very reasonable and we provide free air ticket. Job Location 262 High Holborn, London WC1V 7NA, United Kingdom. Salary Package From GBPS 3, 800 UPWARDS Depending on your qualification on the particular filed. JOB STATUS, Full-Time/Contract (3yrs) looking for experience candidates local and international who receive this advert mail. Interested candidates are to email resume and details of experience only to genesis1humansourceslondon@live.com Yours faithfully,LEWIS MORGAN.Human relation/Recruitment Manager.Tel 447010076991.   xxmpmeta xmlnsxadobensmeta/rdfRDF xmlnsrdfhttp//www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-nsrdfDescription rdfaboutuuidfaf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b xmlnsdchttp//purl.org/dc/elements/1.1/dctitlerdfAlt xmlnsrdfhttp//www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-nsrdfli xmllangx-defaultOne Genesis/rdfli/rdfAlt /dctitle/rdfDescriptionrdfDescription rdfaboutuuidfaf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b xmlnsdchttp//purl.org/dc/elements/1.1/dcdescriptionrdfAlt xmlnsrdfhttp//www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-nsrdfli xmllangx-defaultOne Genesis/rdfli/rdfAlt /dcdescription/rdfDescription/rdfRDF/xxmpmeta RtRm09Zf0jyBk,tV8ROZx2M N omN MDEHzMH0i f c4iZzU)C iWJX2jr 2Ldy5uDG4iZyBJ45- ,GnVjWS7,)2S4W0 O4 NJ wIt DLefZDcw R/tmJJnook. istOSGOE9c3EqX)aSc(ITmwDozF6.Ob64S407JSQz7Jfii(aMiPfRRFlFPh 9nzRhiPzMGjLl(4gJ(4zJUILEPTJL2j4S dBF2T/9Wys S iTN95)4Ui 4ZyfAMnR8Hu gNtMjE3((@PhS6f-As4Kf GyS)/39pSpZLvS/.R1oac-0gv(koY 9fOEv.UXZ Q m54.nn1_L/uX1xs_ 5MCF)5UHii4i(4SCHsA-6J)6KHFMEPH4)-4 6M84 ( 9W4qKGBGLTgmwIsqCIG,OaPGWmCaVCEj 54 XiKayTUZjKw G _5.sL( u5FgUXkh5eQ@ctXqVuuN@1TNFxO N5ZIlHQQO1iM6 cyZ,a8PUSR)V6KwPc6yMO2sPzdRrjh @uJjwjBi5ij1T4jUiGZuj6SPP FxJ h jtR1SVQsth3j6SL9bz CSHzU49m2D4P( E(S4MzWT4dmfocv8cGXc2ckOS34OoJWO44j)kT6 B-TK8aIlCo_rx w)I tbNI5x_QolpBKXsv/ MNzgd7 )esxHvB@hK QZ(UYxsGzS zt_ @vKaG9(e@8 0c )OBKc3ErzVByY 2 aH -r7VKc0hWM 3MLR6y,eqgGrH5kIp4HLyros2j0jIFKxjH3 WdqzUVZXp815inXVFDxITT5BRRfTzdqY i. V5F e9Z/7)5rQZ9JM7N6)d0z 2q..XzPHUMjiaHZiEisc5h47Nr2Mu1 Q).odIjnI4la41zR PH s5Eq@ sQ3RQ@605 wQ_Yk@5OnB,sqEfOC4T qh9QV c yqyJ5KLQ5gwfc0Q vrjfsX40I uHH kevXuiJcuGhH8/-u5IW/oDO 3U51a iQHWSZ@iqHE3q) S.( 1J.K(3c4wd8.1DMIGkAV@u_kCdRMM4JUjd,WB4SZC)EIH M 1GZPyb, L) nR1Z95RwSjSZSZcQAExhu zRi((ZJzR5MTKi(nB RSOZn(C)SOZJrE Y, dXiJ(x( I_TS 1EZBmU/xYy5g/GMGeD3Vqq8K)fw9 xrxwrTZaGy8IjbRcXI u3KGnD1NIBs RuKV.ELM2fi V vlu8zH (W )6-rCSj id DAIqbJx6kASht(QpmcaSlXP1Mh9MVdDAaVBfJP8 AVf 6Q
PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES BOURSES ÉTRANGÈRES (CFBE-SUISSE), LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT A L'ÉTUDE ET A LA RECHERCHE DE LA CONFÉDÉRATION LANCE UN APPEL A LA CANDIDATURE POUR 600 BOURSES D'ÉTUDES SUISSE AU TITRE DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE 2014-2015 CES BOURSES SONT DESTINÉES AUX RESSORTISSANTS DES PAYS DE LA CATÉGORIE A (PAYS INDUSTRIALISES EUROPÉENS, ET EXTRA-EUROPÉENS) ET CEUX DES PAYS DE LA CATÉGORIE B ( PAYS EN DU DÉVELOPPEMENT, DU TIERS MONDE ET EXTRA -EUROPÉENS). ELLES DOIVENT LEUR PERMETTRE DE POURSUIVRE LEURS ÉTUDES, DE PARFAIRE LEURS CONNAISSANCES POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES AUXQUELS LES UNIVERSITÉS LONDRES ACCORDENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE. - AVOIR AU MAXIMUM 16 ANS a 64 ANS ; - COMPRENDRE ET PARLER CORRECTEMENT L'UNE DES LANGUES D'ENSEIGNEMENT EN SUISSE (FRANÇAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIE) ; RETIRER LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE VIA A LEUR ADRESSE ÉMAIL: direction.boursesuisse@laposte.net
Click to view scam #83802 - Sent on July 5, 2014, 10:49 am by geneve.universite@laposte.net
PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES BOURSES ÉTRANGÈRES (CFBE-SUISSE), LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT A L'ÉTUDE ET A LA RECHERCHE DE LA CONFÉDÉRATION LANCE UN APPEL A LA CANDIDATURE POUR 600 BOURSES D'ÉTUDES SUISSE AU TITRE DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE 2014-2015 CES BOURSES SONT DESTINÉES AUX RESSORTISSANTS DES PAYS DE LA CATÉGORIE A (PAYS INDUSTRIALISES EUROPÉENS, ET EXTRA-EUROPÉENS) ET CEUX DES PAYS DE LA CATÉGORIE B ( PAYS EN DU DÉVELOPPEMENT, DU TIERS MONDE ET EXTRA -EUROPÉENS). ELLES DOIVENT LEUR PERMETTRE DE POURSUIVRE LEURS ÉTUDES, DE PARFAIRE LEURS CONNAISSANCES POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES AUXQUELS LES UNIVERSITÉS LONDRES ACCORDENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE. - AVOIR AU MAXIMUM 16 ANS a 64 ANS ; - COMPRENDRE ET PARLER CORRECTEMENT L'UNE DES LANGUES D'ENSEIGNEMENT EN SUISSE (FRANÇAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIE) ; RETIRER AUPRÈS DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES BOURSES ÉTRANGÈRES SUISSE (CFBEL) LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE VIA A LEUR ADRESSE ÉMAIL: direction.boursesuisse@laposte.net
Click to view scam #83067 - Sent on June 26, 2014, 11:44 pm by geneve.universite@laposte.net